TÜRKÇE

  Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar, beraberinde bu ihtiyaçları karşılayabilecek yaşam boyu öğrenen insan profilini getirmiştir. Her yaşta ciddi olarak ele alınması gereken bir süreç olarak kabul gören yaşam boyu öğrenme, bireyin bilgiye ulaşabilmesi ,ulaştığı bilgiyi yorumlayabilmesi , ihtiyacına uyarlayarak kullanabilmesi ve paylaşabilmesidir. 

  Türkçe dersiyle bireyin doğumundan itibaren başlayan öğrenme süreci içerisinde anadilini geliştirmesi ve bu gelişime paralel olarak bireyin iç dünyasını ve toplumsal yaşamını zenginleştirmesi amaçlanmıştır. 

  Okulumuzda  Türkçe derslerinde Türkçeyi doğru kullanan ,okuduğunu  anlayan ,  yorumlayan ve bunu doğru bir şekilde karşısındakine aktaran ,etkili iletişim kurma becerileri gelişmiş ,düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sözlü ve yazılı olarak ifade eden ,sorgulayan, ayırt eden , değerlendiren , okuma eylemini alışkanlık haline getirmiş  bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. 

 Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin daha kalıcı olacağı düşüncesinden hareket ederek yapılandırmacı yaklaşım ile öğrencilerimizi araştırmaya sevk edip kalıcı öğrenmelerini sağlamaktayız. Öğrencilerimizin ekip çalışmalarını severek , isteyerek katılmaları ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için grup çalışmalarına önem vermekte ve bu çalışmalarda öğrencilerimizin etkin görevler almalarını sağlamaktayız.

İLKELERİMİZ

  • Öğrenci merkezli ve araştırmaya ağırlık veren yöntem ve tekniklerin uygulanması
  • Araştırma ,  bilgi edinme , edinilen bilgiyi kullanma ve yaratıcı çalışmalarda öğrenciye yol gösterici olma
  • Derslere aktarılabilecek teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi
  • Okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla her yarı yıl içinde en az üç eserin okutulması
  • Uygulamalı metin çalışmalarına ağırlık verilmesi
  • Görsel ve uygulamalı çalışmaları artırmak amacıyla elektronik donanımlı sınıflarda interaktif programları kullanabileceği performans ve proje verme
  • Kural ezberletmek yerine bilgiye ulaşma araştırmaya yöneltme
  • Anadil bilincinin sağlanması
  • Kendini ve çevresini tanımanın önemini kavrayan kendisiyle ve evrensel değerlerle barışık , araştıran , sorgulayan bireyler yetiştirmektir.