FEN ZÜMRESİ

  Fen bilimleri gözlenen doğayı ve doğa olaylarını sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleridir. Doğadaki her olay fenin bir konusunu oluşturduğu için, fen yaşamın önemli bir parçasıdır. Fen bilimleri hem canlı hem de cansız doğa ile ilgilenmekte olup olgular, kavramlar ve genellemeler, ilkeler, kuramlar ve doğa yasalarından oluşmaktadır.

 

NEDEN FEN ÖĞRENİYORUZ?


  Fen Bilimleri öğreniminin temel amaçları şöyle özetlenebilir “Öğrencileri; ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, sorun çözebilen, yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen, yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu temel hedeflerin yanında, bu eğitimle, öğrencileri gelecekte seçecekleri mesleklere yönlendirmek, onlara çevre bilinci kazandırmak da amaçlanmaktadır.” Yukarıda sıralananların dışında, bir toplumun sağlıklı düşünebilen, kendine güvenen, doğayı kavrayabilen bireylerden oluşabilmesi için herkesin birer fen okuryazarı olması gerekir. Fen okuryazarlığı; aydın, olaylara saydam bakabilen bir kuşak yetiştirmek için alfabe öğrenme kadar önemli bir gereksinimdir.

  Fen ve Teknoloji dersi, günlük hayat ile ilişkinin en kolay kurulabileceği derslerden biridir. Çünkü günlük hayatta kullandığımız birçok alet, makine, sistem, birçok olayın sebebi ve sonucu Fen ve Teknoloji dersinin kazanımlarına dayanmaktadır.

  Bilgiyi öğrendikten sonra  günlük hayatta kullanmak ve karşısına çıktığında bunu fen diliyle açıklamak, öğrencileri cesaretlendirmekte ve onlarda merak uyandırmaktadır. Bu nedenle Özel Toros Okulları olarak fen derslerine farklı bir pencereden bakmaktayız.

DERSLERİMİZDE KULLANDIĞIMIZ YÖNTEM VE TEKNİKLER

Bu dersin yaşama dönük öğrenci kazanımlarına ulaşmak için, Fen ve Teknoloji dersinde göz önünde tutulacak öğretim ilkelerimiz şu şekilde belirlenmiştir:

* Bütünlük ilkesi

*Diğer derslerle bağlantı ilkesi

*Hayata yakınlık ilkesi

*Eleştirel düşünceye hazırlık ilkesi

*Etkinliklerde çeşitlilik ilkesi

*Çocuğun gelişim seviyesine uygunluk ilkesi

*Planlı öğretim ilkesi

*Sürekli değerlendirme ilkesi

 

FEN DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE ZÜMRECE SIKÇA KULLANDIĞIMIZ YÖNTEMLER İSE ŞUNLARDIR:

 

1. Gözlem Metodu: Öğretimi kitaba bağımlılıktan ve sınıf atmosferinden kurtarmakta, daha kalıcı yaşantılar sağlamaktadır. Gözleme katılan duyu organlarının fazlalığı nispetinde, öğrenme yaşantısının kalıcılık oranı da yüksek olmaktadır.

2. Deney Metodu: Öğrenci deneyin nasıl düzenleneceğini, neler yapılacağını ve deneyin nasıl sonuçlandığını görür. Öğrenci, bilgi elde etme sisteminin içinde yaşar. Bütün bu aşamalarda aktif olan öğrencidir. 

 Problem Çözme: Problem olan durumun belirlenerek, çözüm yollarının aranması ve problem durumunun aydınlatılması sürecidir.

Öğrenciler etkindir.
     Öğrenciler öğretme-öğrenme sürecinde etkin oldukları için kalıcı izli öğrenmeler sağlanır.
     Öğrencilerde öğrenme sorumluluğunu artırır.
     Öğrencilerde problem çözümü için bağımsız düşünme yeteneğini geliştirir.
     Öğrenmeye karşı ilgi ve istek uyandırır.
     Karar verme sürecinde öğrencilerin çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
     Öğrencilere başkalarıyla yardımlaşmanın ve başkalarının fikirlerinden yararlanılmasının gerektiği görüşünü benimsetir.
     Öğrencilere birden fazla kaynaktan sentez yaparak çalışmayı öğretir.
     Öğrencilere önerilerde bulunma ve hipotezler ileri sürme yeteneği kazandırır. 

Proje tekniği: Bireysel yada küçük gruplar aracılığı ile doğal şartlar altında gerçek hayata benzeyen bir yaklaşımla problemlerin çözümünü amaçlayan bir tekniktir.

  • Yaratıcılığa özendirir.
  • Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
  • Grupla çalışmayı özendirerek, işbirliğini artırır.
  • Problem çözme gücü kazandırır.